slide1

DASAR LATIHAN INDUSTRI

Nov 07, 2014

390 likes | 657 Views

DASAR LATIHAN INDUSTRI.

Share Presentation

wendy-donovan

Presentation Transcript

DASAR LATIHAN INDUSTRI • Latihanindustrimerujukkepadapenempatanpelajardisesebuahorganisasiuntukmenjalankanlatihanpraktikal yang diseliadalamindustri yang dipilihsamaadadiluarataupundidalamnegara, dalamjangkamasa yang ditetapkansebelummerekadianugerahkanSijil, Diploma atauIjazahSarjanaMuda. • Latihanindustriadalahsatusyaratwajibbagipelajardalam program-program tertentudisemuaperingkatpengajiantinggidi IPT. Walaubagaimanapun, latihanindustriinidilaksanakansecaraberperingkatmengikut program-program pengajiandi IPT.

OBJEKTIF • Mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar • Mendedahkan pelajar kepada teknologi terkini dan pengetahuan yang terbaru di pasaran • Mendedahkan pelajar kepada amalan spesifik dalam bidang pengkhususan masing-masing • Meningkatkan pengetahuan, kemahiran (terutamanya kemahiran insaniah) dan pengalaman pelajar dengan organisasi • Melahirkan graduan yang berkompeten • Meningkatkan peluang pekerja; dan • Merapatkan jaringan antara Universiti dengan industri

TEMPOH • Tempoh latihan industri bergantung kepada program pengajian dan juga IPT yang melaksanakannya. Tempoh minimum adalah tidak kurang daripada tiga (3) bulan atau tempoh yang ditetapkan oleh mana-mana badan progesional yang mempunyai kuasa menganugerah akreditasi.

PENEMPATAN • Pelajar mesti menjalani program latihan industri di organisasi yang disahkan oleh fakulti dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian; • Pelajar mesti berusaha untuk mencari tempat latihan industri berdasarkan bidang yang diminati menggunakan sistem yang sedia ada • Senarai tempat latihan industri akan disyorkan oleh Universiti • Pelajartidakdibenarkanmenukartempatdantarikhlatihanmelainkanmendapatkankelulusandaripadaketua program danpersetujuandaripadahosorganisasi yang berkaitan • Permohonanpenangguhanhendaklahdibuatsecarabertuliskepadaketua program

PROSES KERJA

Prosespermohonanpenempatanlatihanindustri Pengisianlaporan Maklumatpenyelia Pembentanganlaporan Markah

PROSES KERJA PELAJAR KETUA PROGRAM PHIP

1. RESUME • Personal particulars • Area of interest • Educational background • Special skill • Extra-curricular activities • Awards • Relevant Coursework • Working experiences • References

1. RESUME 1 2

1. RESUME 2 3 4 1 5 6 7

2. PEMILIHAN TEMPAT • Terdapat (2) duakaedahpemilihantempatlatihanindustrisepertiberikut: • MenerusisenaraidalamsistemeLI(tempatinidisenaraikanolehKetua Program) • Pilihanpelajarsendiri. Agensitiadadalamsenaraidanpelajarperlumemasukkanmaklumatagensisendiri.

3. PENGESAHAN • Ketua Program akanmembuatpengesahantempatbagimemastikanagensi yang dipiliholehpelajaradalahbersesuaiandengan program L.I. • SekiranyaKetua Program tidakmeluluskan, pelajarperlumembuatpemilihansemuladengankadarsegera. • PelajarperlumemaklumkankepadaKetua Program sekiranyatiadapengesahandibuatdalamtempoh 48 jam. • Pihak PHIP tidakakanmemprosesjanaansuratdan resume sekiranyapermohonanpelajarbelumdisahkan.

4. CETAKAN • Cetakansurat resume akandilakukanolehpihakPHIP secara online menggunakansistemeLI. • Prosesdisinimengambilmasadanamatkritikal. Kesilapanmaklumat yang dimasukkandidalamsistemakanmenjejaskanprosespenghantaransurat.(e.g. kesilapanmemasukkanalamatagensi – pelajardimohonuntuksemaksemulaalamatagensiadalahbetuldanlengkap) • Semasaprosesinidijalankan, status didalamsistempelajarakanmenjadi “Print Letter by PHIP”

5. PENGHANTARAN • Bagiprosesini, kesemuapelajar yang memohonditempatyang samadenganpelajar lain akanmenggunakan (1) satusuratsahajabesertadengansenaraipelajardan resume. • Penghantaransuratadalahmenggunakankhidmat Pos Malaysia dantempohpenghantarandomestikadalahtertaklukkepadapiagampelanggan Pos Malaysia. • Semasaprosescetakandanpenghantarandilakukan, pelajartidakdibenarkanmemintasuratatauinginmewakilkandiriuntukmenghantarsurat. Pelajarhanyabolehmendapatkansalinansuratselepastempohcetakandanpenghantaranuntukkesemuapelajarselesai.

6. MAKLUMBALAS • Agensi yang bersetujuuntukmenerimapelajarakanmembuatmaklumbalaspenerimaandenganmenggunakanborangmaklumbalas yang disediakan. • Kebiasaannya, terdapat (3) tigacaramaklumbalas yang diterimaoleh PHIP sebeluminisepertiberikut: • Serahantangan • Pos • Faks • Email • Telefon (menolaktawaran) • Bagiagensi yang menghantarsuratmaklumbalasteruskepadapelajar, silabawasalinansurattawaranke PHIP untukdirekodkan

6. MAKLUMBALAS • Sekiranyamaklumbalastelahditerima, pihak PHIP akanmengemaskini status didalamsistemelipelajarsepertiberikut • Pelajardinasihatkanuntukberusahamenghubungiagensitersebutsekiranyatiadamaklumbalasditerima. • Padatahunlepas, dianggarkansebanyak 30% permohonan yang dibuat kali pertamaolehpelajarditerimaolehagensitetapimaklumbalasditerimaagaklambatkeranaprosespemilihan yanglama diagensitersebut.

6. PENGESAHAN PELAJAR • Pelajarperlumembuatpengesahan PENERIMAAN atau PENOLAKAN dengankadarsegerasekiranyaagensitersebuttelahmenawarkantempatkepadapelajar. • Pelajartidakdigalakkanmembuatpengesahandisaatakhirkeranabimbangagensiakantertunggu-tunggudanmenyenaraihitam USIM • Sekiranyaagensitersebutmenolaktawaran, pelajarbolehmemohonuntukmemilihtempatbaru. Pelajarperlumengulangisemulaprosespermohonansebelumini. • Sekiranyaterdapatagensi yang memaklumkan rasa tidakpuashatikeatastindakanpelajarmelengahkanmemaklumkanjawapan, tindakanakandikenakankeataspelajar.

6. PENGESAHAN PELAJAR

PERMOHONAN PERTUKARAN • Pertukarantempatlatihanindustriadalah TIDAK DIGALAKKAN keranatindakaninimampumenjejaskanimejdanreputasiUniversititerhadapindustri. Tindakaninijugamenyebabkan USIM disenaraihitamkanolehagensitersebut. • Bagikes-keskecemasandanalasanmunasabahsahajabolehditerimauntukpertukaran. • Pelajar yang inginmembuatpertukaranmestilahmembuatsuratbertuliskepadaKetua Program denganalasan yang munasabah. • Surat yang telahdiperakukanolehKetua Program perludiserahkankepada PHIP untukdilampirkanbersamadengansuratpenolakantawarankepadaagensi.

PERMOHONAN PERTUKARAN

PENYELIA INDUSTRI

TARIKH PENTING

STATISTIK • Statistiktahun 2012 bagipenilaianmajikanterhadappelajar-pelajar program latihanindustri USIM

STATISTIK • Statistiktahun 2012 bagipenempatanlatihanindustrimengikutnegeri

SEKIAN, TERIMA KASIH 38

 • More by User

Dasar Perancangan Teknik Industri

Dasar Perancangan Teknik Industri

Dasar Perancangan Teknik Industri. Sketsa. Muchamad Sugarindra. HASIL PEMBELAJARAN. Umum Memberikan keterampilan menggunakan gambar teknik (2D dan 3D) sebagai media komunikasi standar dalam rekayasa teknik Khusus

3.31k views • 74 slides

Latihan :

Latihan :. Decompose tabel EMPLOYEE untuk mengatasi redundansi . Hilangkan kelompok yang berulang Buat tabel terpisah untuk setiap kelompok data yang berhubungan Identifikasi setiap kelompok data dengan primary key. Exercise 1: Schema Refinement. EMPLOYEE.

259 views • 5 slides

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI UPLI

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI UPLI

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI UPLI. SELAMAT DATANG TAKLIMAT AWAL LATIHAN INDUSTRI SESI DIS 2013. DISAMPAIKAN OLEH. EN.MOHAMMAD AZIZY BIN AHMAD KETUA UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI NO.TELEFON : 013-4376704 EMAIL : [email protected]. DISAMPAIKAN OLEH.

1k views • 65 slides

Latihan

Latihan. Besaran dan Satuan. No. 1. Kotak kayu berukuran 2 m x 1, 2m x 1 m berisi pasir, tapi tidak penuh. Tinggi pasir dalam kotak itu 60 cm. Berapakah volume pasir? Berapakah volume pasir yang diperlukan untuk memenuhi kotak itu?. No. 2.

284 views • 5 slides

LATIHAN

LATIHAN. APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MYOB ACCOUNTING. ------ CHAPTER I ------. INPUT TRANSAKSI. UD MITRACOM Jl. Lintas Sumatera No . 17 Kisaran. Transaksi No. 1. BUKTI KAS MASUK. No. Bukti : BKM12-1 Tgl. Bukti : 2 Desember 2009 No. Cek : CN12-1 Tgl. Cek : 2 Desember 2009.

470 views • 21 slides

TAKLIMAT 1 MEMOHON TEMPAT LATIHAN INDUSTRI

TAKLIMAT 1 MEMOHON TEMPAT LATIHAN INDUSTRI

TAKLIMAT 1 MEMOHON TEMPAT LATIHAN INDUSTRI. LATIHAN INDUSTRI SESI DISEMBER 2011. UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI. 1. PENDAHULUAN. LULUS LATIHAN INDUSTRI ADALAH MERUPAKAN SATU SYARAT WAJIB SEBELUM PELAJAR-PELAJAR DI ANUGERAHKAN SIJIL ATAU DIPLOMA

735 views • 25 slides

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI UPLI

UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI UPLI. SELAMAT DATANG TAKLIMAT AWAL LATIHAN INDUSTRI SESI JUN 2014. DISAMPAIKAN OLEH. EN.MOHAMMAD AZIZY BIN AHMAD KETUA UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI NO.TELEFON : 013-4376704 EMAIL : [email protected].

979 views • 67 slides

LATIHAN

LATIHAN. 4.0 MULTIMEDIA. 1. Multimedia bermaksud ……. A) Satu program yang mengandungi animasi. B) Teknologi sistem maklumat berasaskan komputer. C) Kombinasi antara teks , gambar , audio, dan video untuk menyampaikan informasi.

337 views • 14 slides

LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN

LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN

LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN. Manajemen adalah :Seni dan Ilmu tentang Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan. Perencanaan yang baik. Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu baik. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan banyak manfaatnya.

19.93k views • 15 slides

LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN TINGKAT DASAR

LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN TINGKAT DASAR

LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN TINGKAT DASAR. PUTUT HARGIYARTO JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN FT UNY. LKMM TK DASAR. Pendidikan formal ekstra kurikuler Membentuk pemimpin yang berwibawa dan memiliki kemampuan teknis manajemen. TUJUAN LKMM TK DASAR. Tujuan umum :

484 views • 16 slides

LATIHAN

LATIHAN. SOALAN 1. SOALAN 2. SOALAN 3. SOALAN 4. SOALAN 5. SOALAN 6. SOALAN 7. SOALAN 1. INVERTEBRATA. SOALAN 2. VERTEBRATA. SOALAN 3. MAMALIA. IKAN. REPTILIA. AMFIBIA. BURUNG. 4. Apakah sifat terpenting bagi haiwan vertebrata?. A. Bernafas dengan menggunakan peparu

576 views • 12 slides

Latihan Kata Dasar!

Latihan Kata Dasar!

Latihan Kata Dasar!. Latihan Kata Dasar. Dalam Latihan ini, pililah kata dasar yang benar dari daftar yang diberikan. Kalau jawaban Anda benar, teruslah ke Latihan yang berikut. Kalau salah, coba lagi!. Nomor 1. Mengobati Obati Gobat Obat. Salah!.

1.86k views • 63 slides

LATIHAN

LATIHAN. Anda akan mengerjakan latihan soal pilihan ganda . Klik ‘MULAI’ untuk melanjutkan. MULAI. Presiden RI pertama adalah …. 1. A B C D. Sukarno Suharto Habibi Megawati. BAGUS Lanjutkan. SALAH Coba lagi. SALAH Coba lagi. SALAH Coba lagi.

406 views • 5 slides

LATIHAN

LATIHAN. CATATAN KAKI DAN DAFTAR KEPUSTAKAAN. Susunlah data di bawah ini menjadi sebuah daftar kepustakaan!. a. Judul buku : Aljabar Linear dan Aplikasiny a , Pengarang : Steven J. Leon, Terjemahan : Alit Bondan , Data Publikasi : 2001, Erlangga, Jakarta.

306 views • 6 slides

Latihan

Latihan. Arfansyah , M.Kom. Buatlah Database dengan Nama : Mahasiswa Buatlah Tabel dengan Nama : DataMahasiswa Isilah tabel tersebut sebanyak 15 record !.

217 views • 2 slides

KONSEP DASAR TOKSIKOLOGI INDUSTRI

KONSEP DASAR TOKSIKOLOGI INDUSTRI

KONSEP DASAR TOKSIKOLOGI INDUSTRI. Oleh : dr. Yuniar Lestari, MKes. Pengertian. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat/bahan kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun

1.67k views • 34 slides

Taklimat Latihan Industri Sesi 2001/2002

Taklimat Latihan Industri Sesi 2001/2002

Taklimat Latihan Industri Sesi 2001/2002. Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan UNIMAS Fathan Soetrisno Penyelaras Latihan Industri [email protected] (Blok H, 35) 082-679128. PENGENALAN. Kod: EBG 3013 Sebagai salah satu syarat bergraduat UNIMAS Tahun 2 Semester III

581 views • 18 slides

SOAL-SOAL LATIHAN TEORI ANTRIAN JURUSAN TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS INDONUSA

SOAL-SOAL LATIHAN TEORI ANTRIAN JURUSAN TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS INDONUSA

SOAL-SOAL LATIHAN TEORI ANTRIAN JURUSAN TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS INDONUSA. OLEH: EMELIA SARI. Soal 1.

2.53k views • 15 slides

SELAMAT DATANG TAKLIMAT AKHIR LATIHAN INDUSTRI SESI DIS 2014

SELAMAT DATANG TAKLIMAT AKHIR LATIHAN INDUSTRI SESI DIS 2014

SELAMAT DATANG TAKLIMAT AKHIR LATIHAN INDUSTRI SESI DIS 2014. KEHADIRAN SAHKAN KEHADIRAN ANDA (t/t) PELAJAR YANG GAGAL HADIR AKAN DIAMBIL TINDAKAN . BAGI PELAJAR YANG SAKIT, PERLU SERAHKAN SALINAN MC YANG DISAHKAN OLEH KETUA JABATAN KEPADA UPLI. SKOP TAKLIMAT AKHIR L.I.

935 views • 53 slides

TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI PROGRAM BACHELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA - PJJ

TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI PROGRAM BACHELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA - PJJ

DCE4955B LATIHAN INDUSTRI. TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI PROGRAM BACHELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA - PJJ. 9.1.2011. MAKLUMAT PENSYARAH. Nama – Dr. Zoharah Omar No hp. – 012-3413891 Emel – [email protected] [email protected]

372 views • 16 slides

TAKLIMAT PENDAFTARAN KURSUS LATIHAN INDUSTRI

TAKLIMAT PENDAFTARAN KURSUS LATIHAN INDUSTRI

TAKLIMAT PENDAFTARAN KURSUS LATIHAN INDUSTRI. SECARA DALAM TALIAN OLEH PELAJAR 02 JANUARI 2013. DISAMPAIKAN OLEH. HASHAMUDDIN BIN YA’AKOB PEGAWAI PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK UNGKU OMAR (EMAIL: [email protected]). SESI LATIHAN JUN 2013

451 views • 24 slides

TAKLIMAT PENDAFTARAN KURSUS LATIHAN INDUSTRI

TAKLIMAT PENDAFTARAN KURSUS LATIHAN INDUSTRI. SECARA DALAM TALIAN OLEH PELAJAR 26 JUN 2013. DISAMPAIKAN OLEH. HASHAMUDDIN BIN YA’AKOB PEGAWAI PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK UNGKU OMAR (EMAIL: [email protected]). SESI LATIHAN DISEMBER 2013

422 views • 24 slides

 • Upload File
 • Most Popular
 • Art & Photos

Contoh Slide Latihan Industri

Upload ayez-sassin

Download 70

 • suggestions objective
 • suggestions feelingmemoryname
 • seberang jaya
 • successful engineering
 • assembly frame department
 • good relationship
 • diploma level
 • excellent chart13

Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487

DESCRIPTION

Pembentangan latihan industri.

Citation preview

Page 1: Contoh Slide Latihan Industri

21st JUNE 2010 – 19th NOVEMBER 2010

MUHAMMAD DANIAL ZUHAIR BIN ISMAILTROO17

POLITEKNIK SEBERANG POLITEKNIK SEBERANG PERAIPERAI

Page 2: Contoh Slide Latihan Industri

Self Introduction

Institution Introduction

Industrial Training Objective

Objective vs. Actual

Improvements and Suggestions

Page 3: Contoh Slide Latihan Industri

Name: Muhammad Danial Zuhair bin Ismail

GP No: TR 0017

Date Of Birth: 28th June 1990

Age: 20 years old

Hometown: Seberang Jaya, Penang

Institution: Seberang Perai Polytechnic (PSP)

Course: Diploma in Mechanical Engineering (Manufacturing)

Dream: To establish a successful engineering firm that

contributes to the industry and the community

Page 4: Contoh Slide Latihan Industri

Politeknik Seberang Perai (PSP) is an institution under the Ministry of Higher Education (MoHE) and it is the 10th polytechnic in Malaysia.

PSP was officially opened by the 4th Prime Minister of Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad on 27th November 1999.

PSP offer full time and part-time courses in the field of engineering (Mechanical and Electrical). It also offers courses in Commerce at the Certificate and Diploma level.

Page 6: Contoh Slide Latihan Industri

Distance From PSP to BSH:

7 km (approx. 10 mins.)

Page 8: Contoh Slide Latihan Industri

MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT

COMMERCE DEPARTMENT

ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENTGENERAL

STUDIES DEPARTMENT

Page 10: Contoh Slide Latihan Industri

Engineering Labs &

Recreational Lake

Badminton & Tennis Courts

Library and Cyber Cafe

Lecture Hall

Page 11: Contoh Slide Latihan Industri

2 WEEKS GENERAL

ORIENTATION

Page 15: Contoh Slide Latihan Industri

2 weeks general orientation:• Understand the functions of each department.• Learnt the processes, procedures and responsibilities of each

department.• Built good relationship with associates from another department.

18 weeks in Assembly Frame department:Understand and done the processes, procedures and hands-on job to assemble various models of motorcycles:

◦ Tyre line◦ Sub assembly◦ Sub line◦ Sub main line◦ Main line

• Understand the functions and how to use air tools and torque wrench.

Page 17: Contoh Slide Latihan Industri

1-2 : Poor 3-4: Satisfactory 5-6 : Good 7-8 : Very Good9-10: Excellent

Page 18: Contoh Slide Latihan Industri

Partner : Aswadi

Date : 13 October 2010

Start : 2.30 PM

Finish : 4.20 PM

Total time : 90 minutes

Defects : None

Feelings : Very excited to get the chance

to assemble one unit of Honda

Page 19: Contoh Slide Latihan Industri

RATING DESCRIPTIONS :-

0-2 : GAIN LITTLE INFORMATION

2-4 : BASIC UNDERSTANDING

4-6 : UNDERSTAND AND KNOW PROCES FLOW.

6-8 : UNDERSTAND HOW TO PERFORM HANDS-ON JOB PROCESS

8-10 : FULLY UNDERSTAND ABOUT THE WHOLE PROCESS

Page 22: Contoh Slide Latihan Industri

Install safety performance statistic board

To encourage the safety awareness among all associates and throughout the factory

Page 24: Contoh Slide Latihan Industri

Rusty and damaged trolleys, hazardous to the safety and health of the associates

Repair, repaint or replace the trolleys periodically

Page 25: Contoh Slide Latihan Industri

Dimmed lighting at the assembly line

Install more light at the assembly line, especially at the Quality Gate section

Page 26: Contoh Slide Latihan Industri

Credits to Boon Siew Honda Sdn. Bhd. for giving me the opportunity to undergo my industrial training here.

Happy because this is my first work experience.

Got the chance to interact with the associates that are exposed to the industry

Page 28: Contoh Slide Latihan Industri

SAFETY RIDING

Page 30: Contoh Slide Latihan Industri

HONDA MODEL BUILDING

RECREATIONAL ACTIVITIES

Page 31: Contoh Slide Latihan Industri

Report latihan industri

Contoh ap Laporan Pelajar Latihan Industri (1)

Contoh ap Laporan Pelajar Latihan Industri (1)

PANDUAN PELAKSANAAN PENEMPATAN LATIHAN SANGKUTAN INDUSTRI ... · PDF fileLampiran 6 Contoh Senarai Pengetahuan, ... Lampiran 7 Borang Lapor Diri Latihan Sangkutan Industri 25 Lampiran

PANDUAN PELAKSANAAN PENEMPATAN LATIHAN SANGKUTAN INDUSTRI ... · PDF fileLampiran 6 Contoh Senarai Pengetahuan, ... Lampiran 7 Borang Lapor Diri Latihan Sangkutan Industri 25 Lampiran

contoh Report Latihan Industri

contoh Report Latihan Industri

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI KOLEJ … · Proses Latihan Industri pelajar 7 4 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar • Sebelum Latihan Industri 8 • Semasa Latihan Industri

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI KOLEJ … · Proses Latihan Industri pelajar 7 4 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar • Sebelum Latihan Industri 8 • Semasa Latihan Industri

Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri

Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri

laporan latihan industri

laporan latihan industri

Senarai Industri Malaysia-Latihan Industri

Senarai Industri Malaysia-Latihan Industri

Carta Alir (ok) · Web viewCarta Alir Garis Panduan Pengendalian Latihan Industri Lampiran 1 Contoh Borang Maklumat Peribadi (BLI-01) Lampiran 2 Contoh Borang Jawapan Latihan Industri

Carta Alir (ok) · Web viewCarta Alir Garis Panduan Pengendalian Latihan Industri Lampiran 1 Contoh Borang Maklumat Peribadi (BLI-01) Lampiran 2 Contoh Borang Jawapan Latihan Industri

Latihan Industri Politeknik

Latihan Industri Politeknik

MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI · 5. latihan industri 5.1 permohonan latihan industri 10 5.2 maklumat pengajian 11 5.3 maklumat latihan 12 5.4 maklumat penyelaras 13

MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI · 5. latihan industri 5.1 permohonan latihan industri 10 5.2 maklumat pengajian 11 5.3 maklumat latihan 12 5.4 maklumat penyelaras 13

CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT

CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT

Latihan Industri Report

Latihan Industri Report

SURAT PERMOHONAN PELAJAR LATIHAN INDUSTRIuplipolimas.weebly.com/uploads/8/2/2/3/8223219/permohonan_dari... · (u.p. Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri) ... Contoh : Untuk

SURAT PERMOHONAN PELAJAR LATIHAN INDUSTRIuplipolimas.weebly.com/uploads/8/2/2/3/8223219/permohonan_dari... · (u.p. Ketua Unit Perhubungan dan Latihan Industri) ... Contoh : Untuk

LATIHAN INDUSTRI STF2125 - ir.unimas.my LATIHAN INDUSTRI, FSTS -J… · Sijil, DiplomaatauIjazah ... tamat tahunketigapengajiannya selama10minggu. ... Permohonan penempatan Latihan

LATIHAN INDUSTRI STF2125 - ir.unimas.my LATIHAN INDUSTRI, FSTS -J… · Sijil, DiplomaatauIjazah ... tamat tahunketigapengajiannya selama10minggu. ... Permohonan penempatan Latihan

Latihan Industri

Latihan Industri

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI (UPLI) · PDF filetaklimat akhir latihan industri ... contoh pengiraan jmkk layak li: ... salinan resume* 5. slip keputusan peperiksaan*

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI (UPLI) · PDF filetaklimat akhir latihan industri ... contoh pengiraan jmkk layak li: ... salinan resume* 5. slip keputusan peperiksaan*

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI PMM … · Latihan Industri dalam aspek pengurusan Unit, pengurusan Latihan Industri pelajar dan perhubungan industri. ... Buku Laporan

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI PMM … · Latihan Industri dalam aspek pengurusan Unit, pengurusan Latihan Industri pelajar dan perhubungan industri. ... Buku Laporan

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR) - ptss.edu.my · Laporan Akhir Latihan Industri Laporan yang disediakan oleh pelajar setelah menamatkan sesi LI. Latihan Industri (LI) Latihan

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR) - ptss.edu.my · Laporan Akhir Latihan Industri Laporan yang disediakan oleh pelajar setelah menamatkan sesi LI. Latihan Industri (LI) Latihan

Contoh Laporan Akhir Latihan Industri Politeknik Merlimau Melaka Jabatan Perhotalan Dan Pelancongan

Contoh Laporan Akhir Latihan Industri Politeknik Merlimau Melaka Jabatan Perhotalan Dan Pelancongan

Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)

Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)

Presentation Latihan Industri

Presentation Latihan Industri

PEJABAT TIMBALAN DEKAN No. Semakan: 02 … PAND… · latihan industri dan laporan keberkesanan latihan industri. ... ii. penilaian oleh penyelia industri (Rujuk Lampiran 5 : Contoh

PEJABAT TIMBALAN DEKAN No. Semakan: 02 … PAND… · latihan industri dan laporan keberkesanan latihan industri. ... ii. penilaian oleh penyelia industri (Rujuk Lampiran 5 : Contoh

BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI DCE4901 LATIHAN …vodppl.upm.edu.my/uploads/docs/BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PJJ... · 4.1 KANDUNGAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DAN FORMAT LAPORAN LATIHAN

BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI DCE4901 LATIHAN …vodppl.upm.edu.my/uploads/docs/BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PJJ... · 4.1 KANDUNGAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DAN FORMAT LAPORAN LATIHAN

Senarai Industri Malaysia-Latihan Industri (1)

Senarai Industri Malaysia-Latihan Industri (1)

Pembentangan Latihan Industri

Pembentangan Latihan Industri

Contoh Slide Latihan Industri

LAPORAN PENGECUALIAN LATIHAN INDUSTRI - … · Contoh Muka Depan Ring binding, plastic depan/belakang LAPORAN PENGECUALIAN LATIHAN INDUSTRI ALI AHMAD NO. K/P: 12345678 Semester 1

DASAR LATIHAN INDUSTRI

DASAR LATIHAN INDUSTRI

MANUAL SISTEM IRIS AGI JARINGAN · PDF filesebagai Industri (contoh: ... Penyelaras Latihan Industri ... memindahkan ilmu pengetahuan dari Universiti Awam kepada pihak industri

MANUAL SISTEM IRIS AGI JARINGAN · PDF filesebagai Industri (contoh: ... Penyelaras Latihan Industri ... memindahkan ilmu pengetahuan dari Universiti Awam kepada pihak industri

 • Elemen Grafis
 • Latar belakang
 • Template Excel
 • Dekorasi dan model
 • Team 1+1 Tahun

contoh slide presentation latihan industri automotif

seret logo ke bilah bookmark dan kumpulkan pikbest

Berlaku untuk pengiklan individu individu YouTuber individu dosen individu buku audio penulis freelancer pribadi

izin perusahaan

keamanan hak cipta

penggunaan multi-akun

otorisasi perusahaan

perlindungan hukum terkemuka di industri

rentang penggunaan yang diizinkan

pemberitahuan hak cipta:menyalahgunakan konten pikbest tanpa otorisasi dilarang, Anda mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran apa pun.

menjadi afiliasi menghasilkan uang

bagikan tautan

video tentang kami

Templat apa

beriklan bekerja sama

beriklan dengan pikbest

Template PPT Mekanik Otomotif Free Download

190  hasil

Tempat kejadian:

presentasi powerpoint tentang pemasaran otomotif dan topik bisnis biru PowerPoint gambar PPTX

presentasi powerpoint tentang pemasaran otomotif dan topik bisnis biru

format: pptx

Kategori: PowerPoint

Dirancang oleh: Hằng Nhã Nguyễn

Templat ppt rencana bisnis industri otomotif yang indah PowerPoint gambar PPTX

Templat ppt rencana bisnis industri otomotif yang indah

Dirancang oleh: 热风1997

template ppt peluncuran produk pasar otomotif PowerPoint gambar PPTX

template ppt peluncuran produk pasar otomotif

Dirancang oleh: 冰山下的火种

presentasi powerpoint tentang pemasaran otomotif dan topik bisnis hitam PowerPoint gambar PPTX

presentasi powerpoint tentang pemasaran otomotif dan topik bisnis hitam

template ppt industri otomotif mode PowerPoint gambar PPTX

template ppt industri otomotif mode

Dirancang oleh: 快乐小妞

Templat ringkasan laporan kerja industri otomotif mode PowerPoint gambar PPTX

Templat ringkasan laporan kerja industri otomotif mode

Dirancang oleh: 壹德

Templat ringkasan laporan kerja industri otomotif mode PowerPoint gambar PPTX

rilis produk baru ppt pengenalan rencana pemasaran otomotif

Template ppt industri otomotif kelas atas PowerPoint gambar PPTX

Template ppt industri otomotif kelas atas

Dirancang oleh: 小乖乖

audi otomotif perencanaan kegiatan pemasaran industri pengenalan template ppt PowerPoint gambar PPT

audi otomotif perencanaan kegiatan pemasaran industri pengenalan template ppt

format: ppt

Dirancang oleh: Blue Dragonfly

Templat ppt buku perencanaan pemasaran industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

Templat ppt buku perencanaan pemasaran industri otomotif

Dirancang oleh: 抹茶味的Pocky

2018 template ppt industri otomotif umum PowerPoint gambar PPTX

2018 template ppt industri otomotif umum

Dirancang oleh: 黑、 名单,つ

template ppt umum industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

template ppt umum industri otomotif

Dirancang oleh: 永夜的极光

laporan kerja kendaraan otomotif ppt dinamis PowerPoint gambar PPTX

laporan kerja kendaraan otomotif ppt dinamis

Dirancang oleh: 无人像我

ringkasan rencana pemasaran ppt template industri otomotif mode tengah tahun PowerPoint gambar PPTX

ringkasan rencana pemasaran ppt template industri otomotif mode tengah tahun

Dirancang oleh: 孙春晓

rencana laporan ringkasan kerja pengenalan produk industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

rencana laporan ringkasan kerja pengenalan produk industri otomotif

peluncuran produk baru di template ppt pengenalan perusahaan pasar otomotif PowerPoint gambar PPTX

peluncuran produk baru di template ppt pengenalan perusahaan pasar otomotif

Dirancang oleh: QQ都瘦了

Templat ppt laporan kerja industri otomotif keren ungu PowerPoint gambar PPTX

Templat ppt laporan kerja industri otomotif keren ungu

Dirancang oleh: 不不

ringkasan laporan industri mode otomotif bisnis praktis yang keren PowerPoint gambar PPTX

ringkasan laporan industri mode otomotif bisnis praktis yang keren

720 template ppt buku perencanaan pemasaran industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

720 template ppt buku perencanaan pemasaran industri otomotif

Dirancang oleh: 亿欧商

rilis produk industri otomotif gaya bisnis ppt umum PowerPoint gambar PPTX

rilis produk industri otomotif gaya bisnis ppt umum

Dirancang oleh: 多多

Templat ppt laporan kerja industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

Templat ppt laporan kerja industri otomotif

Template ppt tampilan industri otomotif 2019 yang keren dan cantik PowerPoint gambar PPTX

Template ppt tampilan industri otomotif 2019 yang keren dan cantik

Dirancang oleh: 长征

Templat ppt rilis produk pemasaran industri otomotif stereo mikro PowerPoint gambar PPTX

Templat ppt rilis produk pemasaran industri otomotif stereo mikro

Dirancang oleh: 兴高采烈

Template ppt promosi rilis produk industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

Template ppt promosi rilis produk industri otomotif

Dirancang oleh: 艾尚摄影·Lele

Templat ppt perencanaan pemasaran industri otomotif kreatif PowerPoint gambar PPTX

Templat ppt perencanaan pemasaran industri otomotif kreatif

Dirancang oleh: summer

Templat ppt rencana pemasaran industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

Templat ppt rencana pemasaran industri otomotif

Dirancang oleh: Carson

ringkasan laporan industri otomotif template ppt umum PowerPoint gambar PPTX

ringkasan laporan industri otomotif template ppt umum

Templat ppt perencanaan pemasaran industri otomotif kreatif PowerPoint gambar PPTX

Dirancang oleh: 下个路口

laporan ringkasan kerja umum industri otomotif, template ppt pemasaran PowerPoint gambar PPTX

laporan ringkasan kerja umum industri otomotif, template ppt pemasaran

bisnis industri otomotif hitam PowerPoint gambar PPTX

bisnis industri otomotif hitam

Dirancang oleh: PPTer

download template ppt industri mode otomotif hitam PowerPoint gambar PPTX

download template ppt industri mode otomotif hitam

Dirancang oleh: 大海广告①线23386766

majalah abu-abu seperti template ppt konferensi pengenalan industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

majalah abu-abu seperti template ppt konferensi pengenalan industri otomotif

Dirancang oleh: 哈啦啦

template ppt industri otomotif dinamis yang kreatif PowerPoint gambar PPTX

template ppt industri otomotif dinamis yang kreatif

Dirancang oleh: 态度决定高度

template ppt promosi produk industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

template ppt promosi produk industri otomotif

template ppt promosi produk industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

Templat ringkasan kerja industri otomotif ios

Dirancang oleh: 休憩前进

Template ppt rilis produk otomotif kelas atas PowerPoint gambar PPTX

Template ppt rilis produk otomotif kelas atas

Dirancang oleh: 韩氏设计好玩

Template ppt praktis pemasaran industri otomotif kelas atas PowerPoint gambar PPTX

Template ppt praktis pemasaran industri otomotif kelas atas

Templat ppt rilis produk pemasaran industri otomotif gaya barat PowerPoint gambar PPT

Templat ppt rilis produk pemasaran industri otomotif gaya barat

rencana laporan pemasaran proyek industri otomotif yang lengkap dan sederhana PowerPoint gambar PPTX

rencana laporan pemasaran proyek industri otomotif yang lengkap dan sederhana

Dirancang oleh: 敏儿尚学

ringkasan rencana promosi industri otomotif ppt PowerPoint gambar PPTX

ringkasan rencana promosi industri otomotif ppt

Dirancang oleh: 白马啸四风

majalah abu-abu seperti template ppt konferensi pengenalan industri otomotif PowerPoint gambar PPTX

template ppt rilis produk industri otomotif keren

Template ppt industri otomotif kelas atas PowerPoint gambar PPTX

Dirancang oleh: 未来巨星

Templat ppt pemasaran industri otomotif gaya bisnis sederhana kelas atas PowerPoint gambar PPTX

Templat ppt pemasaran industri otomotif gaya bisnis sederhana kelas atas

Dirancang oleh: T.T

Templat ppt laporan kerja industri otomotif 2019 PowerPoint gambar PPTX

Templat ppt laporan kerja industri otomotif 2019

Dirancang oleh: ↖藽藽

ringkasan akhir tahun laporan kerja industri otomotif mode ppt PowerPoint gambar PPTX

ringkasan akhir tahun laporan kerja industri otomotif mode ppt

How do you like the search results?

Thank you for your Feedback!

Senang dengan kembali nya Anda! masuk untuk melihat lebih banyak

mulai Uji coba Gratis Anda

Daftar untuk mendapatkan 2 unduhan gratis/hari

Wrong password

By creating an account, I agree to Pikbest’s Term’s of Service , License Agreement and Privacy Policy

Not a member? Daftar

unduh gratis jutaan aset berkualitas tinggi.

daftar gratis untuk melihat lebih banyak

Already have account? Gabung

selamat datang untuk menemukan lebih banyak aset gratis berkualitas tinggi.

masuk untuk menikmati unduhan gratis setiap hari

bergabunglah dengan komunitas pencipta

unggah desain berhak cipta pertama Anda. Anda bisa mendapatkan bonus tunai $10

contoh slide presentation latihan industri automotif

 • kantor Kerja
 • Bergabunglah dengan kami
 • Tentang kami
 • Mendukung FAQ.
 • Hubungi kami
 • kebijakan pengembalian
 • Ketentuan Layanan
 • perjanjian lisensi
 • Rahasia pribadi
 • Informasi Hak Cipta
 • hak kekayaan intelektual

menjadi afiliasi Beriklan dengan kami

Unduhan tidak terbatas.

13,249 pengguna telah menjadi anggota senior kami

Ditambahkan Hari Ini

payment

1) Share the above link 2) The invitee registers via the link 3) Both of you get 3 downloads for ALL CATEGORIES

Upgrade to our Premium Plan for unlimited downloads.

Free downloads unlocked

You've unlocked Today's Free Downloads. Check it out in your account and make sure to use it

contoh slide presentation latihan industri automotif

Tambahkan pintasan ke desktop Anda. Kembali ke Pikbest dengan mudah!

 • Upload File
 • Most Popular
 • Art & Photos

Presentation Latihan Industri

Click here to load reader

Upload zam5109

View 14.558

Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487

DESCRIPTION

contoh slide show untuk pembentangan latihan industri

Citation preview

Latihan Industri Aljaroom Resources Sdn BhdAhmad Zamani Syukri B. Dollah UK15651 Penyelia : Puan Hani Binti Yusof

Pengenalan Organisasiy Aljaroom Resources Sdn Bhd ditubuhkan pada 20

Jun 2000 di Rawang, Selangor. y Aljaroom Resources adalah syarikat bumiputera yang menjalankan operasi dalam 4 unit kerja :i. ii. iii. iv.

Sistem Aplikasi Perkhidmatan Multimedia Perkhidmatan Rangkaian Perkhidmatan Latihan dan Perundingan

Carta Organisasi AljaroomZaidy Abdul Talib [ Pengarah Urusan ]

W. Mohd BadrulHisyam W. Mahmud [ Pengurus Operasi dan Jualan ]

Kastura Haron [ Pegawai Tadbir ]

Hani Yusof [ Pentadbiran Perniagaan ]

Ahmad Faizul Zainol Akhmar [ Senior Juruanalisa Sistem]

Mohd Azidi Abdul Rahman [ Juruanalisa Sistem ]

Aisyahtun Azwati Rabudin [ Pengaturcara]

Farah Syuhada Mustafa [ Pengaturcara]

Objektif OrganisasiMenjadi sebuah syarikat IT yang dinamik dan progresif berpandukan semua sumber intelektual, kreativiti dan aplikasi teknologi yang inovatif untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggan dan pengguna.

Visi & MisiMenjadi sebuah syarikat yang terkenal yang menyediakan produk dan teknologi di Malaysia dan antarabangsa. 2. Menyediakan, mereka dan membangunkan produk dan teknologi terkini yang dapat bersaing serta memenuhi keperluan pasaran semasa. 3. Menyediakan khidmat nasihat, latihan professional dan khidmat perundingan kepada pelanggan dan pengguna.1.

Ringkasan Tugasany Teknikal y Sistem Pengoperasian (OS)

Masalah Windows Back up data y Perkakasan (Hardware) Pemasangan komputery Pengujian Sistem (UAT) y Pengurusan Maklumat Projek Penyelidikan Dan Pembangunan

(RDMS) Agensi Nuklear Malaysia y Sistem Maklumat Farmasi (PhIS) Hospital Bintulu, Sarawak

y Penambahbaikan & Pembetulan Kod y Sistem Pengurusan Maklumat Jururawat (SPMJ)

Lembaga Jururawat Malaysia

Sambungan..y Memasukkan data (Data Entry)y Sistem Pengurusan Maklumat SPIES

Kerajaan Negeri Selangor

y Membangunkan sistemy Sistem Pengurusan Fail (SPMPP)

Majlis Perubatan Malaysia

Sistem Pengurusan Maklumat Projek Penyelidikan Dan Pembangunan (RDMS)y Mengurus projek-projek penyelidikan dan

pembangunan yang dijalankan oleh Agensi Nuklear Malaysia secara online oleh pihak tertentu. y Bahasa pengatucaraan : PHP y Modul RDMS :i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

R&D Application Report R&D Monitoring Researcher Profile Message Maintenance R&D Online

Interface RDMS

Tugasany Meneliti sistem yang telah dibangunkan y Menjalankan User Acceptance Test (UAT)

terhadap sistem yang dibangunkany Memastikan sistem yang dibangunkan mengikut

spesifikasi yang ditetapkan oleh pengguna

Pengalamany Mengetahui struktur kod yang dibina untuk

aplikasi sistem yang sebenar y Mempelajari presedur- prosedur yang dijalankan semasa pengujian sistem (UAT) y Mengenali jenis dokumen yang diperlukan untuk sesi pengujian sistem iaitu :PAT(Provisional Appliance Test) ii. UAT(User Acceptance Test) iii. FAT(Final Acceptance Test)i.

Sistem Pengurusan Maklumat Jururawat(SPMJ)y SPMJ : memproses semua maklumat yang berkaitan

dengan kejururawatan dan jururawat serta pengguna kolej y Bahasa Pengatucaraan : VB.net y Modul SPMJ :i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Peperiksaan Pendaftaran penuh Pendaftaran TPC Pembaharuan APC Notis Niat Penyelenggaraan Kolej

Interface SPMJ

Tugasany Meneliti sistem yang telah dibangunkan y Memastikan sistem yang dibangunkan mengikut

spesifikasi yang ditetapkan oleh penggunay Membaiki kesalahan yang terdapat dalam kod

bagi modul penjanaan laporan

Masalah yang dihadapiy Mengambil masa yang agak lama untuk

menyiapkan tugasan yang diberikan kerana terdapat banyak modul dan sub-moduly Kekurangan ilmu dalam bahasa pengaturcaraan

VB.net menyukarkan kerja- kerja dijalankan dengan cepat

Pengalamany Dapat mempelajari bahasa pengaturcaraan yang

baru iaitu VB.net

Sistem Pengurusan Maklumat Farmasi(PhIS)y Menguruskan semua maklumat berkaitan dengan

Jabatan Farmasi di Hospital Bintulu, Sarawak. y PhIS adalah salah satu modul dalam (Sistem Maklumat Hospital)HIS y Modul HIS :i. ii. iii. iv. v. vi.

CIS ( Sistem Maklumat Klinik) PMS ( Sistem Pengurusan Pesakit) PHIS (Sistem Maklumat Farmasi) LIS ( Sistem Maklumat Makmal) RIS ( Sistem Maklumat Radiologi) FIMMS ( Sistem Pengurusan Maklumat Rumah Mayat) vii. BILLING ( Sistem Pengurusan Bil)

Interface PhIS

Tugasany Menjalankan pengujian (UAT) terhadap sistem

Contoh UAT Script

Masalah yang dihadapiy Pengetahuan yang sedikit dalam bahasa

pengatucaraan VB.nety Terdapat menu yang belum berfungsi

Pengalamany Mempelajari cara yang betul menjalankan UAT

terhadap sesuatu sistem yang bakal digunakan.y Belajar dan memahami perjalanan sesebuah

sistemy Mempelajari presedur- prosedur yang dijalankan

semasa pengujian sistem (UAT)

Sistem Fail SPMPPy Sistem fail SPMPP merupakan sub sistem kepada

Sistem Pengurusan Maklumat Pengamal Perubatan. y Sistem SPMPP ini dibangunkan untuk Majlis Perubatan Malaysia y Bahasa pengatucaraan : PHP y Tujuan: Memudahkan pemantauan dan pengurusan fail di MPM

y Modul modul:

Permohonan keluar fail ii. Pengeluaran fail iii. Pemindahan fail iv. Penerimaan fail v. Pemulangan faili.

Tugasany Meneliti sistem yang sedia ada dan cuba untuk

menghubungkaitkan sistem itu dengan sistem yang akan dibina.y Mencetuskan idea bagaimana sistem fail akan

beroperasi dan dilaksanakany Membina sistem fail

Skopy Digunakan oleh pengamal perubatan yang telah

mendaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia.y Digunakan oleh pihak pengurusan Majlis

Perubatan Malaysia.

Metodologiy Metodologi Kitar Hayat Pembangunan Sistem

atau lebih dikenali sebagai SDLC (System Development Life Cycle) y Fasa: i. perancangan ii. analisis iii. rekabentuk iv. implementasi v. pengujian

Antaramuka SistemSistem SPMPP

Masalah yang dihadapiy Pengetahuan yang kurang mengenai bahasa

pengaturcaraan PHPy Tidak mempunyai masa yang untuk menyiapkan

sistem ini.y Sering kali sistem ini diabaikan kerana projek yang

lain lebih penting dan memerlukan perhatian segera.y Progress sistem hanya 10% siap.

Pengalamany Mempelajari lebih mendalam bahasa

pengatucaraan PHP dan mempelajari sesuatu yang baru seperti penggunaan Javascript dalam coding.

Sistem Pengurusan Maklumat SPIESy Memproses semua maklumat berkaitan dengan

program SPIES yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Selangor. y Bahasa pengatucaraan : PHP y Modul SPIES :Pentadbiran ii. Maklumat Konsultan iii. Maklumat Program iv. Laporani.

Interface SPIES

Web Portal S.P.I.E.S

Tugasany Menjalankan kerja- kerja memasukkan data iaitu:

Program yang telah dijalankan ii. Program yang akan dijalankan iii. Berita dan informasi terkini iv. Gambar- gambar aktivitii.

Masalah yang dihadapiy Data yang perlu dimasukkan terlalu banyak dan

terdapat data yang sama dimasukkan berulang kali.y Akses internet yang perlahan melambatkan

proses kemasukan data

Pengalamany Mempelajari cara untuk memasukkan data ke

dalam portaly Menguruskan sistem yang berinteraksi dengan

laman web/ portal

Kesimpulany Terdapat perbezaan yang ketara di antara teori

pendidikan dan alam pekerjaan sebenar.y Mempelajari cara pergaulan antara satu sama

lain, pembahagian masa tugasan, sifat keberanian, fizikal dan mental serta bahasa bertuturan

y Berpeluang untuk mengukuhkan kemahiran

pengaturcaraan.y Dapat mempelajari bagaimana sesuatu sistem dan

projek dirancang, dianalisis, direkabentuk, diuji dan diimplementasikan di alam realiti yang sebenar.y Semua dugaan dan cabaran yang datang sepanjang

program ini memberi peluang kepada pelajar untuk cuba memperbaiki kelemahan pelajar

Sekian, Terima kasih

Pembentangan Latihan Industri

Pembentangan Latihan Industri

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI PMM … · Latihan Industri dalam aspek pengurusan Unit, pengurusan Latihan Industri pelajar dan perhubungan industri. ... Buku Laporan

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI PMM … · Latihan Industri dalam aspek pengurusan Unit, pengurusan Latihan Industri pelajar dan perhubungan industri. ... Buku Laporan

Slide Latihan Industri

Slide Latihan Industri

MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI · 5. latihan industri 5.1 permohonan latihan industri 10 5.2 maklumat pengajian 11 5.3 maklumat latihan 12 5.4 maklumat penyelaras 13

MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI · 5. latihan industri 5.1 permohonan latihan industri 10 5.2 maklumat pengajian 11 5.3 maklumat latihan 12 5.4 maklumat penyelaras 13

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR) - ptss.edu.my · Laporan Akhir Latihan Industri Laporan yang disediakan oleh pelajar setelah menamatkan sesi LI. Latihan Industri (LI) Latihan

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI (PELAJAR) - ptss.edu.my · Laporan Akhir Latihan Industri Laporan yang disediakan oleh pelajar setelah menamatkan sesi LI. Latihan Industri (LI) Latihan

LATIHAN INDUSTRI STF2125 - ir.unimas.my LATIHAN INDUSTRI, FSTS -J… · Sijil, DiplomaatauIjazah ... tamat tahunketigapengajiannya selama10minggu. ... Permohonan penempatan Latihan

LATIHAN INDUSTRI STF2125 - ir.unimas.my LATIHAN INDUSTRI, FSTS -J… · Sijil, DiplomaatauIjazah ... tamat tahunketigapengajiannya selama10minggu. ... Permohonan penempatan Latihan

Senarai Industri Malaysia Latihan Industri 1

Senarai Industri Malaysia Latihan Industri 1

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI KOLEJ … · Proses Latihan Industri pelajar 7 4 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar • Sebelum Latihan Industri 8 • Semasa Latihan Industri

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI KOLEJ … · Proses Latihan Industri pelajar 7 4 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar • Sebelum Latihan Industri 8 • Semasa Latihan Industri

latihan dalam industri

latihan dalam industri

Latihan Industri Report

Latihan Industri Report

tempat latihan industri

tempat latihan industri

DASAR LATIHAN INDUSTRI

DASAR LATIHAN INDUSTRI

Presentation latihan Industri

Presentation latihan Industri

Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri

Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri

BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI DCE4901 LATIHAN …vodppl.upm.edu.my/uploads/docs/BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PJJ... · 4.1 KANDUNGAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DAN FORMAT LAPORAN LATIHAN

BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI DCE4901 LATIHAN …vodppl.upm.edu.my/uploads/docs/BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PJJ... · 4.1 KANDUNGAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI DAN FORMAT LAPORAN LATIHAN

Latihan Industri Politeknik

Latihan Industri Politeknik

Report latihan industri

Report latihan industri

JURNAL LATIHAN INDUSTRI

JURNAL LATIHAN INDUSTRI

Latihan Industri UiTM

Latihan Industri UiTM

Senarai Industri Malaysia-Latihan Industri

Senarai Industri Malaysia-Latihan Industri

Polisi Latihan Industri

Polisi Latihan Industri

Senarai Industri Malaysia-Latihan Industri (1)

Senarai Industri Malaysia-Latihan Industri (1)

Latihan industri slide

Latihan industri slide

Latihan Industri

Latihan Industri

laporan latihan industri

laporan latihan industri

Multimediacollegeeastern Slide Presentation Latihan Industri (sem7) FINAL SEMESTER

Multimediacollegeeastern Slide Presentation Latihan Industri (sem7) FINAL SEMESTER

Present Latihan Industri

Present Latihan Industri

LATIHAN INDUSTRI STF2125

LATIHAN INDUSTRI STF2125

Example Presentation Latihan Industri

Example Presentation Latihan Industri

Latihan industri presentation Civil Engineering

Latihan industri presentation Civil Engineering

IMAGES

 1. Contoh Slide Presentation Latihan Industri

  contoh slide presentation latihan industri automotif

 2. SLIDE PRESENTATION LATIHAN INDUSTRI by etty tty

  contoh slide presentation latihan industri automotif

 3. Contoh Slide Pembentangan Latihan Industri Example Presentation

  contoh slide presentation latihan industri automotif

 4. Slide Pembentangan Latihan Industri

  contoh slide presentation latihan industri automotif

 5. (PPT) Slide Presentation Latihan Industri

  contoh slide presentation latihan industri automotif

 6. Cabaran Dan Penyelesaian Latihan Industri

  contoh slide presentation latihan industri automotif

VIDEO

 1. latihan Slide sepatu roda inlinefreestyle #inlinefreestyle #palembang #slide #trend

 2. PRESENTATION LATIHAN INDUSTRI MUHAMMAD IZHAM NAJMIE

 3. VIDEO PEMBENTANGAN LATIHAN INDUSTRI (NURUL NAJIBAH)

 4. PEMBENTANGAN LATIHAN INDUSTRI 2023 (S55845)

 5. Alif Latihan Slide di Rumah

 6. Kuliah Aljabar Linier (3)

COMMENTS

 1. Contoh Presentation Latihan Industri (PIS)

  Contoh Presentation Latihan Industri (PIS) May 22, 2013 • 68 likes • 167,928 views Download Now Download to read offline Presentations & Public Speaking ::Top 5 Industrial Training Presentation:: Polytechnic Ibrahim Sultan, Johor Bahru Panasonic AVC Networks Pasir Gudang, Malaysia Diploma in Electronics Engineering Control

 2. SLIDE PRESENTATION LATIHAN INDUSTRI by etty tty

  WAL First Construction Sdn. Bhd. telah diperbadankan pada 3hb Sep 2015 di bawah Akta Syarikat Malaysia 1965. Pejabat perniagaan syarikat adalah di No. 1, Tingkat Basement, Jalan Dagang 2, Dynaton Bukit Angin, 28000 Temerloh, Pahang. Seterusnya, syarikat utama bagi Wal First Construction adalah Miracle Land.

 3. Contoh laporan latihan industri automotive

  1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI. Latihan Industri ini adalah satu program diploma yang akan dilalui oleh setiap pelajar pada semester akhir pengajian diploma. Ianya adalah wajib dilalui oleh setiap pelajar untuk mengikuti latihan tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak kolej.

 4. SLIDE PEMBENTANGAN LATIHAN INDUSTRI by qalisya khan

  MAKLUMAT SYARIKAT. Ditubuhkan pada 11 februari 1995. No.22, Jalan Tukas, Taman Soga,83000 Batu Pahat, Johor. Mempunyai khusus dalam sistem perlindungan kebakaran. Terlibat dalam pembekalan, pemasangan,pentauliahan dan penyelenggaraan untuk semua projek dibawah kelulusan JBPM , JKKP dan JAS.

 5. Example Presentation Latihan Industri

  Example Presentation Latihan Industri - Download as a PDF or view online for free. Submit Search. Upload. ... Contoh Presentation Latihan Industri (PIS) Syafwan Laili. ... Slide latihan industri sesi jun 2014 copy tehah27. 13.4K views ...

 6. Slide Latihan Industri

  Oct 12, 2015 • 8 likes • 2,229 views Download Now Download to read offline Education Industrial Training / Latihan Industri / Latihan Praktikal Nurul Naemah Ariepin Final Year Student at University of Technology Malaysia Recommended Industrial training presentation Mohamad Hafizi 30.7K views • 15 slides

 7. Presentation latihan Industri

  15.8K views • 18 slides. Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri by. Laporan Latihan Industri Diploma Rekabentuk Industri MLee Official. 32.6K views • 51 slides. Contoh Presentation Latihan Industri (PIS) by. Contoh Presentation Latihan Industri (PIS) Syafwan Laili. 168.2K views • 20 slides. CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI ...

 8. Latihan Industri Politeknik

  Example Presentation Latihan Industri Perkebunan kelapa sawit 95.5K views • 11 slides Contoh Presentation Latihan Industri (PIS) Syafwan Laili 168K views • 20 slides CONTOH REPORT LATIHAN INDUSTRI 2016 POLITEKNIK DAT ummu_aiman95 356.6K views • 61 slides Contoh Laporan Latihan Industri (FULL) Rizalshah Zulkifli 895.9K views • 84 slides

 9. Slide Pembentangan Latihan Industri by Nabilah Humaira

  Aktiviti 01 LUKISAN TEKNIKAL Dikenali juga sebagai flat drawing atau lukisan teknikal (technical drawing) yang menunujukkan garisan pada rekaan pakaian (design line), jahitan pakaian (stitching),...

 10. PPT

  TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI PROGRAM BACHELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA - PJJ. DCE4955B LATIHAN INDUSTRI. TAKLIMAT LATIHAN INDUSTRI PROGRAM BACHELOR SAINS PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA - PJJ. 9.1.2011. MAKLUMAT PENSYARAH. Nama - Dr. Zoharah Omar No hp. - 012-3413891 Emel - [email protected] [email protected]. 370 views • 16 ...

 11. Laporan Akhir Latihan Industri

  (Laporan Akhir Latihan Industri) Politeknik Sultan Azlan Shah laporan akhir latihan industri nama lukman hadi bin mhd safri no pend 15dad18f2041 program diploma. Skip to document. ... tertentu di bidang automotif dalam jangka masa yang telah ditetapkan oleh. Politeknik, iaitu dari 27 September 2021 hingga 11 Februari 2022. Tujuan latihan

 12. Presentation Latihan Industri

  #presentationslide #latihanindustri Pembentanga slide ( J.Y Zulkefly & Associates ) Nama : nabilah izzati bt md jawawiNo matrik : 15dat17f1061Program : diplo...

 13. Laporan Akhir Latihan Industri Automotif

  Dengan itu pihak kolej akan mengetahui segala aktiviti semasa menjalani latihan industri di syarikat yang dipilih oleh pelajar itu sahaja,laporan akhir juga merupakan salah satu syarat untuk pelajar kompoten dalam menjalani latihan industri. Terdapat objektif-objektif lain "Laporan Latihan Industri" adalah seperti berikut:

 14. SLIDE LATIHAN INDUSTRI by Shahira Zaini

  Laporan Latihan Industri di Perpustakaan Tun Seri Lanang, UKM Disediakan oleh: Nurul Shahira binti Zaini IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN PROFIL PELAJAR Nama: Nurul Shahira binti Zaini IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN, UITM KAMPUS PUNCAK

 15. (PPT) Contoh Slide Latihan Industri

  Text of Contoh Slide Latihan Industri. Course: Diploma in Mechanical Engineering (Manufacturing) Politeknik Seberang Perai (PSP) is an institution under the Ministry of Higher Education (MoHE) and it is the 10th polytechnic in Malaysia. PSP was officially opened by the 4th Prime Minister of Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad on 27th November 1999.

 16. Contoh Laporan Latihan Industri (FULL)

  Contoh Laporan Latihan Industri (FULL) 1. AFZAN NOOR HISYAM BIN ISA JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUATAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI AFZAN NOOR HISYAM BIN ISA ( 16DTP11F1018 ) KILANG SAWIT CHINI 3, FELDA PALM INDUSTRIES SDN. BHD 26690 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR.

 17. Presentation Latihan Industri by Adib Coco

  LATIHAN INDUSTRI. Latihan industri merupakan komponen utama dalam kokurikulum pembelajaran di Politeknik. Pelajar diwajibkan menjalani Latihan Industri dan lulus latihan sebagai syarat untuk meneruskan pembelajaran ke semester ke 5 dan pra syarat untuk mendapatkan diploma Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin.

 18. Template PPT Mekanik Otomotif Free Download

  presentasi Power Point slide. presentasi powerpoint tentang pemasaran otomotif dan topik bisnis biru. format: pptx. Kategori: PowerPoint. ... download template ppt industri mode otomotif hitam. format: pptx. Kategori: PowerPoint. Dirancang oleh: 大海广告①线23386766. Save on Pinterest Share on Facebook Share on Twitter Like this design.

 19. PEMBENTANGAN LATIHAN INDUSTRI by scha farhana

  BIDANG KERJA. FAMA ialah sebuah agensi pemasaran yang ditubuhkan dibawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia. ditubuhkan pada 30 September 1965. tujuan untuk menyelia, menyelaras, mengawal selia dan memajukan pemasaran keluaran pertanian Malaysia, termasuk pengimportan dan pengeksportan.

 20. SLIDE PRESENTATION LATIHAN INDUSTRI

  Name : NUR'AIN BINTI SHAMSUL Reg. No : 14DPM18F1045Programme : DPM6ALecturer's Name : PUAN HADIJAH BINTI KODIRONVID

 21. (PPTX) Presentation Latihan Industri

  contoh slide show untuk pembentangan latihan industri. Text of Presentation Latihan Industri. Latihan Industri Aljaroom Resources Sdn BhdAhmad Zamani Syukri B. Dollah UK15651 Penyelia : Puan Hani Binti Yusof. Pengenalan Organisasiy Aljaroom Resources Sdn Bhd ditubuhkan pada 20.

 22. Untuk Menyajikan Ide Inovatif Anda

  11. KooK - Presentasi PowerPoint untuk Ide Kreatif. Kook memiliki banyak desain slide PowerPoint yang dramatis, dengan gaya yang menarik, gabungan layout yang cerah, dan desain - desain bentuk dasar. Ada lebih dari 100 slide unik, 6 skema warna, elemen desain yang kreatif, juga pilihan - pilihan infografis dan peta.

 23. PRESENTATION LATIHAN INDUSTRI by fareysha ghani

  NUR ATHIRAH FARISHA BINTI MOHD GHANI. O4DKA11F1057. DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM. JABATAN KERJA RAYA JELI KELANTAN. 2 DISEMBER 2013 - 17 APRIL 2014.